การศึกษาเผยให้เห็นถึงอันตรายของการรับรองการพนันที่มีผลกระทบ